Poszukujesz psychologa sportu lub pracy we Wrocławiu? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

Cechy wspólne różnych społeczeństw

Niezależnie od istniejących różnic, przy rozwiązywaniu problemu ludzi starych przez różne społeczeństwa można ustalić kilka cech wspólnych:

– a) Większość ludzi dąży do przedłużenia życia do ożliwych granic, pomimo że starość jest okresem rudnym. (W społeczeństwach zachodnich notuje się ‚ednak wyższy procent samobójstw wśród mężczyzn wieku dojrzałym i późniejszym).

– b) Ludzie starzy starają się uwolnić od poważniej- zych obowiązków społecznych bądź dlatego, że nie ogą sprostać wymaganiom społecznym, bądź pod ływem opinii o konieczności dokonania takich zmian, ęższe pole działania pozwala osobom starszym na ardziej efektywne wykorzystanie swych możliwości, zięki temu ludzie młodsi mogą wchodzić z nowymi iłami w życie społeczne i rozwiązywać jego problemy nergicznie i nowymi metodami.

– c) Ludzie, którzy brali aktywny udział w życiu pu- licznym, często starają się zachować swój wpływ, po- ieważ trudno im jest wyrzec się pozycji, uprawnień autorytetu, jakie posiadali przez wiele lat.

– d) Przy spadku sił fizycznych i sprawności umysło- ej wycofanie się z głównego nurtu działalności spo- ecznej staje się niezbędne. Aktywność ogranicza się ówczas do węższego kręgu spraw, głównie do spraw odziny i przyjaciół. W przypadkach niepowodzeń na- et w tak zawężonej działalności izolacja człowieka zrasta, ogranicza on swą samodzielność oddając się ałkowicie pod opiekę instytucjonalną: jego egzysten- ja przestaje się wówczas liczyć w szerszej społeczności. Śmierć starego człowieka lub jego pełne wycofanie ię z życia społecznego może stworzyć pewną lukę, jest ona jednak szybko wyrównywana przez prężne połeczeństwo. Nie ma ludzi niezastąpionych. Otoczenie może być nawet przygotowane do aktu śmierci poczynić wcześniej odpowiednie kroki.

– e) Niezależnie od tego, jaka jest liczba ludzi starych społeczeństwie, nie stanowią oni grupy oddziałują- cej na opinię publiczną, a tendencja do wycofywania się z życia osłabia ich udział w sprawach ogólnych] W Wielkiej Brytanii pojawiały się pewne formy ru-[ chu społecznego wśród ludzi starszych, lecz – jak tc było do przewidzenia – wysuwały one postulaty doty-] czące opieki społecznej i wysokości rent. W Ameryce istnieją pewne przejawy świadczące o oddziaływanie grup ludzi starych na politykę. Na niższą pozycję społeczną ludzi starych wskazuje mniejsza liczba przeznaczonych dla nich programów radiowych, także prass poświęca ich sprawom znacznie mniej uwagi niż prob-| lemom ludzi młodszych.

Zadowalające warunki życia ludzi starych zależą procesów ekonomicznych i społecznych, które decydu-j ją o stopniu zaspokojenia potrzeb starości zarówno ze środków bieżących, jak i akumulacji. Tradycja społeczna ukształtowała normy stosunku do ludzi starych] ich uprawnienia socjalne, organizację życia i zajęć itp. Mechanizmy społeczne regulują odpowiedzialność rodziny, postawy religijne, odpowiedzialność prawną] system emerytur, opiekę społeczną i lekarską, two-| rżenie specjalnych organizacji ludzi starych. W spoH łeczeństwach prymitywnych wiara w czary ma znacz-j ny wpływ na stosunek do starości. Choroba i zgon jestj częściej wyjaśniana działaniem sił nadprzyrodzonycł aniżeli przyczynami organicznymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.