Poszukujesz psychologa sportu lub pracy we Wrocławiu? Niesiemy pomoc w naszym gabinecie.

KULTURA I SOCJOBIOLOGIA CZ. II

Socjobiologia zmusiła jednak socjologów do rozważenia istotnej kwestii, o której często zapominano: w badaniach nad ludzkim zachowaniem społecznym nie wolno ignorować czynników biologicznych. Biologia nie tylko nakłada pewne ograniczenia na zachowanie ludzi, ale sprawia również, że niektóre wzorce kulturowe są prawdopodobnie powszechniejsze od innych (Barash, 1977). Tak więc, jak często zdarza się w nauce, odrzuca się najbardziej krańcowe twierdzenia nowego podejścia, pozwalając jednak, by nowe idee przenikały do już istniejących szkół myślenia. Większość badaczy w naukach społecznych odrzuciła podstawowe założenia socjobiologii: coraz więcej z nich jednak próbuje zrozumieć dokładnie, w jaki sposób siły biologiczne wpływają na życie społeczne. r V rozdziale tym zbadaliśmy szczegółowo pojęcie kultury. Wykazaliśmy, że kultura jest ludzkim wynalazkiem ograniczającym w pewnym stopniu naszą wolność i jednocześnie zwiększającym nasze umiejętności radzenia sobie ze środowiskiem. Omówiliśmy pewne aspekty kultury materialnej, takie jak wytwory, a także różne składniki kultury niematerialnej, takie jak wiedzę i przekonania, wartości, normy (obyczaje, zwyczaje, tabu i prawa) oraz znaki i symbole (język i gesty). Zanalizowaliśmy hipotezę relatywizmu językowego, stwierdzającą, że język jest odpowiedzialny za strukturę myślenia, i doszliśmy do wniosku, że wymaga ona zmodyfikowania.

Opisaliśmy różnice między kulturą „idealną” a „rzeczywistą”. Zwróciliśmy uwagę na kulturową różnorodność wśród społeczeństw i wewnątrz jednego społeczeństwa. Temat ten doprowadził do omówienia subkultur i kontrkultur, a także przeciwstawnych pojęć relatywizmu kulturowego i etnocentryzmu.

W rozdziale tym przedstawiliśmy również analizę kultury amerykańskiej, dokonaną przez Robina Williamsa, wymieniając takie wartości jak sukces i osiągnięcia, skuteczność i praktyczność, humanitaryzm, rasizm i poczucie grupowej wyższości.

Rozdział zakończyliśmy omówieniem socjobiologii, która stanowi wyzwanie dla kulturowego wyjaśniania ludzkich zachowań. Streściliśmy argumenty zarówno obrońców, jak i krytyków socjobiologii, a także rozważyliśmy jej zalety i ograniczenia.

Fszelkie życie społeczne zaczyna się wraz ze społeczeństwem pojętym jako W V struktura związków międzyłudzkich. Ludzie rodzą się w już funkcjonujących społeczeństwach. Społeczeństwo jest ośrodkiem łudzkiej egzystencji: życie społeczne jest życiem społeczeństwa.

W rozdziale tym zajmiemy się samym społeczeństwem: tym, czym jest, z czego się składa i jakie przyjmuje formy. Rozważymy także teoretyczne perspektywy, z jakich badają je socjologowie.

Badania socjologiczne skoncentrowane są głównie na społeczeństwie, zbiorze ludzi o wspólnej kulturze (którą przekazują kolejnym pokoleniom), wspólnym terytorium i wspólnej tożsamości: ludzie ci oddziałują na siebie w społecznie ustrukturalizowanej sieci wzajemnych stosunków.

Wspólna kultura, terytorium i tożsamość łączą wzajemnie ludzi. Wspólna kultura daje im podzielany przez wszystkich „wzór życia”, a wspólne terytorium geograficzne zapewnia wspólną przestrzeń dla jego realizacji. Te dwa elementy składają się na wspólne poczucie tożsamości. Poczucie wspólnoty społecznej jest stwarzane także przez interakcje między ludźmi. Większość tych interakcji odbywa się przez społeczne kanały oddziaływania. Owe społeczne kanały interakcji są elementami strukturalnymi (elementami konstrukcyjnymi) społeczeństwa.

Interakcje społeczne rzadko zachodzą przypadkowo. Istnieje ogólnie pewien wzór naszego zachowania. Kultura determinuje część tego wzoru: jednak w większej mierze zależy on od elementów strukturalnych społeczeństwa.

Krótko mówiąc, struktura społeczna jest trwałym układem relacji między elementami społeczeństwa. Do tych elementów należą np.: status, rola, grupy, organizacje, instytucje społeczne i wspólnoty terytorialne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.